O nama kontakt English

* Prevod tekstova sa engleskog na srpski jezik


Pri prevodu na srpski jezik, obraamo posebnu panju na ouvanje jezika i, gde god je to mogue, radije upotrebljavamo srpske rei umesto stranih. Naalost, na svetskom nivou, nauka se razvija na engleskom jeziku, te je prevodilac esto primoran da upotrebljava strane rei koje su se odomaile u struci. Kako bismo vam obezbedili to kvalitetniji prevod, nai prevodioci spremno sarauju sa vama i vaim strunim saradnicima na odabiru najboljih rei i izraza.
Kako bi nai prevodi strunih tekstova bili to blii i to prijatniji strunjacima u datoj oblasti, trudimo se da upotrebljavamo rei i izraze koji su u svakodnevnoj upotrebi u datoj struci. Obzirom da su nai prevodioci i saradnici po obrazovanju strunjaci hemije i biomedicinskih nauka, agencija je specijalizovana za prevode strunih tekstova iz ovih oblasti. Naravno, pruamo i kvalitetnu uslugu prevoda strunih tekstova i iz drugih oblasti.
Prevodi se naplauju prema broju prevodilakih strana. Jedna prevodilaka strana sadri 1800 karaktera. Ukoliko to naruiocu vie odgovara, prevodilaka strana moe da se definie i kao 250 rei. Za prevod sa engleskog na srpski jezik, cena prevodilake strane je 10 evra, a plaa se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaanja.
Veoma nam je bitno da ispotujemo zadate rokove. Ukoliko je rok toliko kratak da je fiziki nemogue zavriti prevod u eljenom roku, naruilac e odmah biti o tome obaveten. Hitni prevodi (oni prevodi koji zahtevaju prevod vie od  7 prevodilakih strana dnevno) naplauju se od 50% vie, u zavisnosti od obima i sloenosti posla. 


* Prevod tekstova sa srpskog na engleski jezik


Pri prevodu na engleski jezik, trudimo se da upotrebljavamo one rei i izraze koji su uobiajeni u datoj struci na koju se tekst odnosi na engleskom govornom podruju.
Prevodi se naplauju prema broju prevodilakih strana. Jedna prevodilaka strana sadri 1800 karaktera. Ukoliko to naruiocu vie odgovara, prevodilaka strana moe da se definie i kao 250 rei. Za prevod sa engleskog na srpski jezik, cena prevodilake strane je 10 evra, a plaa se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaanja.
Veoma nam je bitno da ispotujemo zadate rokove. Ukoliko je rok toliko kratak da je fiziki nemogue zavriti prevod u eljenom roku, naruilac e odmah biti o tome obaveten. Hitni prevodi (oni prevodi koji zahtevaju prevod vie od  7 prevodilakih strana dnevno) naplauju se od 50% vie, u zavisnosti od obima i sloenosti posla. 


* Usluge konsekutivnog prevoda i simultanog prevoda


Za usluge konsekutivnog prevoda, prevodilac moe da se angauje po satu ili po danu. Za angaman po satu, cena je 50 evra na sat, a plaa se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaanja; za angaman po danu, cena je 250 evra, plaa se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaanja. Jedan radni dan podrazumeva 6 radnih sati (uobiajeno je da je angaman 8 sati sa pauzama).
Za usluge simultanog prevoda, prevodilac se angauje samo po radnom danu. Radni dan podrazumeva 3 radna sata (uobiajeno je da je radni angaman 8 sati sa pauzama, dakle, 6 radnih sati za dva prevodioca koja se smenjuju). Cena jednog dnevnog angamana, za svakog prevodioca, je 250 evra, plaa se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaanja. Ukoliko Vam je potrebna oprema za simultani prevod, imamo odlinu saradnju sa kuom koja takvu opremu iznajmljuje.


* Obrada slika i grafika obrada tekstova


Obrada slika, ukljuujui i zamenu prevedenih natpisa na slikama, kao i grafika obrada teksta (prelom) kod onih tekstova kod postoji potreba za takvom obradom, naplauju se 20 evra po jednom asu rada., plaanje je u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaanja. Naruilac posla moe, naravno, da izabere da te poslove radi sam ili da ih poveri nekom drugom, u kom sluaju dobija prevod natpisa na slikama u tekstualnom obliku.


* Predaja prevoda i plaanje


Prevodi se predaju bilo u digitalnom, bilo u tampanom obliku (ili u oba oblika), prema eljama naruioca. Jasno je da nije uvek mogue dati preciznu procenu o broju prevodilakih strana unapred, ali e naruiocu, prilikom preuzimanja posla, biti saoptena oekivana okvirna procena broja prevodilakih strana i vremena obrade teksta i slike, te samim tim i cene. Plaanje se vri na osnovu rauna koji aljemo odmah po zavrenom poslu, a prevod i overen raun dobijate odmah po izvrenoj uplati. Za stalne naruioce mogu je dogovor o odloenoj isplati.

Posebne pogodnosti i popusti za stalne naruioce!